سردوش با سیستم ترکیب آب و هوا
سیستم ترکیب آب و هوا در سردوش های فَریزشاور یک سبک منحصر به فرد است که حالت طبیعی باران را شبیه سازی می کند.
افزایش فشار آب
با استفاده از فناوری ترکیب آب و هوا حتی زمانی که فشار آب کم است جریان قوی یا قطره ای و یکنواخت آب را احساس کنید.
صرفه جویی در مصرف آب
هدف اصلی سیستم ترکیب آب و هوا در سردوش های فَریزشاور حفظ و نگهداری از منابع زیست محیطی و آب است.
تمیز کردن سریع و آسان
در ساخت سردوش های فَریزشاور از آب پاش هایی با مواد ارتجاعی و نرم استفاده شده است.
 


حدود ۶۰ درصد آب مصرفی در خانه ها در حمام مصرف می شود.

فَریزشاور حامی آب
آب یکی از مواد رایج در جهان و از مهمترین منابع برای زندگی و پایه تولید است. مهمترین قسمت جزیی موجوادات زنده است. با این حال ؛ با تدریج توسعه علم ؛ افزایش جمعیت و خسار ت های بی پایان انسانی ؛ رنگ کریستالی دانه های آب بیشتر پاک و آبی نخواهد شد ولی خشک خواهد شد. اما برای انسانی که هنوز میخواهد در این جهان زندگی کند ؛ مهمترین چیز حفاظت از آب است.